Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka AWIS sp. z .o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Poleskiej 4D/5 NR KRS 0000549430, numer NIP 7831724187, numer REGON 361076101, kontakt mailowy: daneosobowe@apartamentyfeniks.pl.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. W niektórych przypadkach Państwa dane mogły zostać przekazane administratorowi przez inny upoważniony podmiot do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dokonali Państwo rezerwacji apartamentu z wykorzystaniem Booking.com. W zakresie przekazanych danych przez Booking.com AWIS sp. z .o.o. z siedzibą w Kołobrzegu stała się ich administratorem.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dobrowolnie podane dane osobowe, a więc na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przy użyciu formularza kontaktowego lub skierowanego na adres mailowy: rezerwacje@apartamentyfeniks.pl, w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Administrator może przetwarza dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe, a więc na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu: zawarcia umowy najmu apartamentu, jeśli wola zawarcia takiej umowy po stronie użytkowania zostanie wyrażona. W przypadku zawarcia umowy najmu apartamentu Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w związku z koniecznością wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Brak przekazania danych osobowych w tym zakresie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Dane przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer karty użytej do płatności lub numer rachunku bankowego, dane osób podróżującej osoby, jeśli rezerwacja jest dokonywana dla innej osoby.
 6. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celach marketingowych, o ile Pani/Pana wyrazi na to odrębną zgodę (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@apartamentyfeniks.pl z informacją o cofnięciu zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są sprzedawane ani nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującym, właściwym prawem. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
 8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także przez okres przez jaki ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody będą one przetwarzał przez okres, w którym ta zgoda trwa.
 9. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.: przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, księgowo-rozliczeniowym, podatkowym, prawnym, zapewniającym ochronę oraz obsługę klienta.
 11. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu wgląd i prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie można również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 12. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 11 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem kontaktując się na adres daneosobowe@apartamentyfeniks.pl
 13. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa albo zawarto stosowne umowy.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a więc Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej