Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików Cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.apartsamentyfeniks.pl oraz zasady stosowania tzw. cookies.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka AWIS sp. z .o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Poleskiej 4D/5 NR KRS 0000549430, numer NIP 7831724187, numer REGON 361076101, kontakt mailowy: daneosobowe@apartamentyfeniks.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników Serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, a więc na podstawie jego zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego lub skierowanego na adres mailowy: rezerwacje@apartamentyfeniks.pl, w następującym zakresie:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu
 7. Administrator może przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, a więc na podstawie jego zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w celu: zawarcia umowy najmu apartamentu, jeśli wola zawarcia takiej umowy po stronie użytkowania zostanie wyrażona. W przypadku zawarcia umowy najmu apartamentu Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w związku z koniecznością wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO). Brak przekazania danych osobowych w tym zakresie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Dane przetwarzane są w następującym zakresie:
  a) imię i nazwisko
  b) adres e-mail
  c) numer telefonu
  d) numer karty użytej do płatności lub numer rachunku bankowego
  e) dane osób podróżującej osoby, jeśli rezerwacja jest dokonywana dla innej osoby
 8. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych, o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę (art. 6 ust 1 lit. a RODO). O ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych użytkowników w celach marketingowych, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych usług. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@apartamentyfeniks.pl z informacją o cofnięciu zgody. Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta.
 9. Dane osobowe użytkowników serwisu http://www.apartamentyfeniks.pl nie są sprzedawane ani nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników. Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującym, właściwym prawem. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także przez okres przez jaki ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator będzie je przetwarzał przez okres, w którym ta zgoda trwa.
 11. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in.: przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, księgowo-rozliczeniowym, podatkowym, prawnym, zapewniającym ochronę oraz obsługę klienta.
 13. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
 14. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 13 powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres daneosobowe@apartamentyfeniks.pl
 15. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa albo zawarto stosowne umowy.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a więc Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 17. Przy wizycie na stronie www.apartamentyfeniks.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej.
 18. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 19. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  a) sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  b) stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 20. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane m.in. przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej