Regulamin

Regulamin

Regulamin – warunki szczególne wynajmu i rezerwacji „Apartamentów Feniks” w Kołobrzegu

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w „Apartamentach Feniks” w Kołobrzegu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem „Apartamenty Feniks” w Kołobrzegu jest AWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Poleskiej 4D/5 działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego/pensjonatowego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom.
 2. Operator „Apartamenty Feniks” – AWIS Sp. z o.o. jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.
 3. Operator „Apartamenty Feniks” – AWIS Sp. z o.o. świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne oraz usługi sprzątania i całorocznej opieki nad powierzonymi lokalami.

1. ZASADY REZERWACJI

 • aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.apartamentyfeniks.pl, oraz w innych materiałach informacyjnych wydawanych przez operatora „Apartamenty Feniks” – AWIS Sp. z o.o.
 • po zapoznaniu się z ofertą, Gość uzgadnia z operatorem „Apartamenty Feniks” telefonicznie lub pocztą elektroniczną szczegóły, co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu.
 • w ciągu następnych 48 godzin Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji. Przesłane potwierdzenie, będzie zawierało zapis dotyczący numeru wybranego apartamentu, terminu rezerwacji, ilości osób oraz ceny za usługę. Od tego momentu, Gość jest zobowiązany w przeciągu 3 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić opłatę rezerwacyjną lub opłatę za całość pobytu ( w zależności od wybranej przez rezerwującego opcji) w wysokości podanej w formularzu, na podane konto bankowe Wynajmującego. Płatność możliwa jest również poprzez Centrum Rozliczeniowe DotPay ( Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem) . Kwota ta będzie stanowić opłatę rezerwacyjną. Po zaksięgowaniu kwoty zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną.
 • przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty opłaty rezerwacyjnej, skutkuje anulowaniem rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie on o tym poinformowany, a opłata rezerwacyjna przepadnie.
 • potwierdzenie rezerwacji wraz z dokonaniem opłaty rezerwacyjnej jest dla Gościa potwierdzeniem zawarcia umowy z operatorem „Apartamenty Feniks”- AWIS Sp. z o.o.
 • pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najpóźniej 14 dni przed przyjazdem (o ile nie wybrano opcji wpłaty całości za pobyt w momencie rezerwacji) .
 • rezerwując pobyt akceptują Państwo informacje zawarte na stronie internetowej oraz infrastrukturę na Osiedlu Feniks.

2. ZMIANA REZERWACJI

 • chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić na piśmie do siedziby operatora „Apartamenty Feniks”- AWIS Sp. z o.o., z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu w apartamencie, należy ją zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu
 • przy zachowaniu powyższego, operator „Apartamenty Feniks”- AWIS Sp. z o.o. rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Gościa na piśmie
 • w przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy

3. ANULOWANIE REZERWACJI

 • w przypadku wyboru oferty bez możliwości zwrotu, Gość zostanie obciążony 100% całkowitej ceny rezerwacji lub rezerwujący dokonuje wpłaty całości należności za pobyt, w terminie do 3 dni po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji opłata ta nie podlega zwrotowi.
 • w przypadku wyboru oferty częściowo zwrotnej, Gość zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji lub rezerwujący dokonuje wpłaty 30% należności za pobyt, w terminie do 3 dni po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulacji rezerwacji 30% opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 • możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament, w tym samym terminie, za stawkę nie niższą niż pierwotna rezerwacja, w każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez operatora „Apartamenty Feniks” – AWIS Sp. z o.o. na piśmie.
 • anulowanie rezerwacji nie jest uzależnione od pogody
 • w przypadku wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez gości (lub późniejszego przybycia) bez względu na powód nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu

4. SKŁADOWE CENY
Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 • pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę
 • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne
 • koszt sprzątania końcowego
 • cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu

5. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA

 • pobyt rozpoczyna się o godzinie 16:00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy o godzinie 10:00 dnia ostatniego, zameldowanie odbywa się do godz. 20:00
 • W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych, pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł.
 • o ile nie zapadną inne uzgodnienia, Gości oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 16:00 w biurze operatora „Apartamenty Feniks” w Kołobrzegu przy ul. Poleskiej 4D/5
 • zatrzymanie apartamentu przez Gości po godzinie 10:00 skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50% należności za Apartament
 • opuszczenie apartamentu przez Gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 10:00, przekazanie kluczy przedstawicielowi operatora „Apartamenty Feniks” odbywa się zawsze w apartamencie
 • istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości w zależności od dostępności apartamentu
 • Operator „Apartamenty Feniks” pobierze od Gościa kaucję. Wysokość kaucji uzależniona jest od terminu przyjazdu. Goście zostaną poinformowani o jej wysokości telefonicznie bądź e-mailem. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
 • Wynajęte apartamenty nie mogą być przekazywane ani udostępnione osobom trzecim
 • Opłata za łóżeczko turystyczne z pościelą: 25 zł/doba

6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

 • Gość zobowiązany jest dokonać meldunku wypełniając Kartę meldunkową w celu potwierdzenia tożsamości. Klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
 • przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in., co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz zakazu palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku przekroczenia deklarowanej w potwierdzeniu rezerwacji liczby osób korzystających z apartamentu od godz. 22:00 do godz. 6:00 (bez zgody i wiedzy właściciela), operator „Apartamenty Feniks” zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za dodatkową osobę/by wg cennika.
 • Goście przyjeżdżający z psem zobowiązani są do wyprowadzania zwierzęcia poza teren obiektu oraz sprzątania po nim. Na terenie Osiedla psy należy prowadzić na smyczy.
 • w przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego operator „Apartamenty Feniks”, ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie i zatrzymania pobranej kaucji
 • Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio oraz przedmioty gospodarstwa domowego, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku utraty klucza oraz pilota do bramy wyjazdowej Gość zostanie obciążony kosztami wymiany oraz zakupu nowego zamka i pilota. W przypadku kradzieży po zgubieniu klucza operator „Apartamenty Feniks” , nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
 • jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, operator „Apartamenty Feniks” zobowiązany jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.
 • wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela operatora „Apartamenty Feniks”, może spowodować roszczenia ze strony operatora Apartamenty Feniks.
 • w czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel operatora „Apartamenty Feniks”, przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa
 • Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom operatora „Apartamenty Feniks” wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście w biurze firmy lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu
 • Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni, z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od operatora „Apartamenty Feniks”, prosimy natychmiast ten fakt zgłosić abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem
 • na terenie osiedla obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00. W tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Apartamenty są w pełni wyposażone i przygotowane do dyspozycji Gości. Na Gościach apartamentu spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Spis wyposażenia jest integralną częścią regulaminu.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty dostępu do kompleksu rekreacyjnego Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 20 zł za kartę.
 • W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

7. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 • dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez AWIS Sp. z o.o. – operatora „Apartamenty Feniks”- wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy operatorem „Apartamenty Feniks”, tj. AWIS Sp. z o.o. ,a Gościem/Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby AWIS Sp. z o.o.

8. REKLAMACJE

 • Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres: rezerwacje@apartamentyfeniks.pl, termin rozpatrzenia do 14 dni roboczych

9. ROZLICZENIA TRANSAKCJI

 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • DANE OPERATORA „APARTAMENTY FENIKS”:
  AWIS SP. Z O.O. ul. Poleska 4D/5, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 783-172-41-87, REGON: 361076101, KRS 0000549430

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej