Regulamin

Regulamin

Regulamin – warunki szczególne wynajmu i rezerwacji Apartamentów

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Apartamentach Feniks w Kołobrzegu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Firma AWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Poleskiej 4D/5 działając na podstawie umowy z Właścicielem lokalu mieszkalnego/pensjonatowego, zwanego apartamentem, świadczy usługi w zakresie obsługi całorocznej oraz organizacji wynajmu tego apartamentu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Gościom/Klientom.
 2. Firma AWIS Sp. z o.o. jest przed Gośćmi/Klientami stroną w sprawach usługi wynajmu.
 3. Firma AWIS Sp. z o.o. świadczy we własnym imieniu usługi marketingowe, reklamowe i informacyjne oraz usługi sprzątania i całorocznej opieki nad powierzonymi lokalami.

1. ZASADY REZERWACJI

 • aktualna oferta dostępnych do wynajęcia apartamentów znajduje się na stronie internetowej www.apartamentyfeniks.pl, oraz w innych materiałach informacyjnych wydawanych przez Firmę AWIS Sp. z o.o.
 • po zapoznaniu się z ofertą Gość uzgadnia z Firmą AWIS Sp. z o.o. telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną szczegóły, co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu
 • w ciągu następnych 48 godzin Klient otrzyma faxem, e-mailem lub pocztą potwierdzenie rezerwacji. Przesłane potwierdzenie będzie zawierało zapis dotyczący numeru wybranego apartamentu, terminu rezerwacji, ilości osób oraz ceny za usługę. Od tego momentu, Gość jest zobowiązany w przeciągu 3 dni, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek w wysokości podanej w formularzu na podane konto bankowe Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Po zaksięgowaniu kwoty zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną.
 • przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie on o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 60,00 zł. zwrócony w ciągu 7 dni na konto wpłacającego.
 • potwierdzenie rezerwacji wraz z wpłatą zadatku jest dla Gościa potwierdzeniem zawarcia umowy z firmą AWIS Sp. z o.o.
 • pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient wpłaci najdalej w dniu przyjazdu gotówką w biurze firmy
 • w sezonie wysokim rezerwacje są przyjmowane wyłącznie na min.7 dni
 • poza sezonem wysokim istnieje możliwość rezerwacji apartamentu na okres poniżej tygodnia, ale w tych przypadkach cena za dobę może wzrosnąć, o czym Gość zostanie poinformowany na wstępie
 • jeżeli rezerwacja apartamentu jest poniżej tygodnia pobieramy opłatę dodatkowa (jednorazową) za przygotowanie apartamentu. Jest to kwota uzależniona od wielkości apartamentu oraz terminu przyjazdu. O dokładnej cenie za przygotowanie mieszkania Gość zostanie poinformowany telefoniczne lub e-mailowo.
 • rezerwując pobyt akcpetują Państwo informacje zawarte na stronie internetowej oraz infrastrukturę na Osiedlu Feniks. Jesteśmy w trakcie budowy centrum rekracyjnego oraz nowych apartamentów.

2. ZMIANA REZERWACJI

 • chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Gość powinien zgłosić na piśmie do siedziby AWIS Sp. z o.o., z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu w apartamencie, należy ją zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu
 • przy zachowaniu powyższego, AWIS Sp. z o.o. rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Gościa na piśmie
 • w przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy

3. ANULOWANIE REZERWACJI

 • w przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty operacyjne w wysokości 100,00 zł.
 • w przypadku anulacji poniżej 30 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku.
 • możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji, gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 150,00 zł, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej
 • w każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona przez AWIS Sp. z o.o. na piśmie.
 • anulowanie rezerwacji nie jest uzależnione od pogody
 • w przypadku wcześniejszego opuszczenia Apartamentu przez gości (lub późniejszego przybycia) bez względu na powód nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu

4. SKŁADOWE CENY

Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 • pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę
 • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne
 • zmianę pościeli dla każdego z Gości.
 • koszt sprzątania końcowego
 • koszt rezerwacji
 • cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dniu przyjazdu

5. PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI, KAUCJA

 • pobyt rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy o godzinie 10: 00 dnia ostatniego, zameldowanie odbywa się do godz. 18:00
 • W przypadku chęci zakwaterowania w godzinach nienormowanych pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł.
 • o ile nie zapadną inne uzgodnienia, Gości oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 15: 00 w biurze AWIS Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. Poleskiej 4D/5
 • zatrzymanie apartamentu przez Gości po godzinie 10: 00 skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50 % należności za Apartament
 • Gość wspólnie z przedstawicielem AWIS Sp. z o.o. uda się do apartamentu i na miejscu dokona jego przyjęcia, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego ze spisem inwentarza
 • opuszczenie apartamentu przez Gości powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 10: 00, przekazanie kluczy przedstawicielowi AWIS Sp. z o.o. odbywa się zawsze w apartamencie
 • istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości w zależności od dostępności apartamentu
 • AWIS Sp. z o.o. pobierze od Gościa kaucję. Wysokość kaucji uzależniona jest od terminu przyjazdu. Goście zostaną poinformowani o jej wysokości telefonicznie bądź e-mailem. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
 • Wynajęte apartamenty nie mogą być przekazywane ani udostępnione osobom trzecim

6. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

 • Gość zobowiązany jest dokonać meldunku wypełniając Kartę meldunkową w celu potwierdzenia tożsamości. Klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią
 • przy każdym opisie apartamentu znajdują się wskazania m.in., co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w apartamencie, dopuszczalności przebywania w nim zwierząt oraz zakazu palenia tytoniu. Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku przekroczenia deklarowanej w potwierdzeniu rezerwacji liczby osób korzystających z apartamentu od godz. 22: 00 do godz. 6: 00 (bez zgody i wiedzy właściciela), AWIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za dodatkową osobę/by wg cennika.
 • Goście przyjeżdżający z psem zobowiązani są do wyprowadzania zwierzęcia poza teren obiektu oraz sprzątania po nim. Na terenie Osiedla psy należy prowadzić na smyczy.
 • w przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego AWIS Sp. z o.o. ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie i zatrzymania pobranej kaucji
 •  Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio oraz przedmioty gospodarstwa domowego, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi. W przypadku utraty klucza oraz pilota do bramy wyjazdowej Gość zostanie obciążony kosztami wymiany oraz zakupu nowego zamka i pilota. W przypadku kradzieży po zgubieniu klucza AWIS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
 • jeżeli w trakcie pobytu Gościa dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, AWIS Sp. z o.o. zobowiązane jest dochodzić od Gościa pokrycia strat.
 • wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Gościa bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela AWIS Sp. z o.o. może spowodować roszczenia ze strony AWIS Sp. z o.o.
 • w czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Dlatego w normalnym trybie przedstawiciel AWIS Sp. z o.o. przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa
 • Gość ma możliwość zgłaszania przedstawicielom AWIS Sp. z o.o. wszelkich spraw związanych z pobytem, w tym również ewentualnych szkód i awarii osobiście w biurze firmy lub pod numerem telefonu przekazanym w dniu przyjazdu
 • Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni, z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od AWIS Sp. z o.o. prosimy natychmiast ten fakt zgłosić abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem
 •  na terenie osiedla obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00. W tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Apartamenty są w pełni wyposażone i przygotowane do dyspozycji Gości. Na Gościach apartamentu spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Spis wyposażenia jest integralną częścią regulaminu.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty dostępu do kompleksu rekreacyjnego Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 20 zł za kartę.
 • W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

7. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

 • dane osobowe Klienta/Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane przez AWIS Sp. z o.o. wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy AWIS Sp. z o.o. a Gościem/Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby AWIS Sp. z o.o.

8. REKLAMACJE

9. ROZLICZENIA TRANSAKCJI

 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 • DANE FIRMY:
  AWIS SP. Z O.O. ul. Poleska 4D/5, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 783-172-41-87, REGON: 361076101, KRS 0000549430
   

Kontakt

Apartamenty Feniks

(Spółka zarządzająca: AWIS Sp. z o.o.)

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej